Aktualności

Rekrutacja uzupełniająca na kursy dla nauczycieli

Informujemy, iż  do 25.05.2018 r. trwa rekrutacja uzupełniająca na dwa kursy dla nauczycieli:

- Common Rail III generacji , filtry cząstek stałych, diagnostyka systemów CR (7 wolnych miejsc)

- Wielopunktowe benzynowe systemy wtryskowe Motronic (7 wolnych miejsc)

Składanie formularzy do 25.05.2018 r.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Uczestnikiem projektu może być osoba spełniająca następujące kryteria:

a.    osoba posiada status nauczyciela przedmiotów zawodowych
b.    nauczyciel wyraża dobrowolną chęć uczestnictwa w wybranych formach wsparcia
c.    nauczyciel posiada kwalifikacje do nauczania w kierunku zawodowym / branży zawodowej
2.    W celu zakwalifikowania do udziału w projekcie nauczyciel składa w biurze projektu następujące dokumenty:
a.    podpisany formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 2),
b.    w przypadku braku kwalifikacji do nauczania w danym zawodzie (tj. mechanicznym lub górniczno-hutniczym) - zaświadczenie wydane przez Dyrektora Szkoły potwierdzające nauczanie przedmiotów zawodowych (na drukach szkoły lub wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3) oraz oświadczenie nauczyciela o braku kwalifikacji w danym zawodzie (Załącznik nr 4)
Wykaz dokumentów dostępny na stronie: http://www.zste.myslenice.pl/dla-nauczyciel