Centrum Kompetencji Zawodowych

Uwaga. 8 września mija pierwszy termin!

8 września 2017 roku mija pierwszy termin składania dokumentów na BEZPŁATNE kursy i szkolenia w ramach projektu „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej (M) przy Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach”.
Zobacz więcej...

Lista nauczycieli zakwalifikowanych do projektu

W dniu 10.07.2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, która w oparciu o kryteria zawarte w Regulaminie Rekrutacji Nauczycieli dla wybranej formy wsparcia zakwalifikowała uczestników do Projektu “Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej (M) przy Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach”.

Listy przyjętych na kursy zostały zamieszczone na tablicy ogłoszeń w budynku Warsztatów Szkolnych ZSTE - obok sali nr 39.

Informacji o przyjęciach udzielamy osobiście w Biurze Projektu oraz telefonicznie pod numerem tel. 122721425 lub 122723799

 

Zobacz więcej...

Rozpoczęcie rekrutacji w ramach CKZ 2017 rok

Centrum Kompetencji Zawodowych przy ZSTE Myślenicach ogłasza

rozpoczęcie rekrutacji na kursy, szkolenia, praktyki i staże u pracodawców dla uczniów oraz kursy i studia podyplomowe dla nauczycieli

w ramach  projektu „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej (M) przy Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach” realizowanego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 – Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego

Kursy, szkolenia, praktyki i staże u pracodawców skierowane są do uczniów szkół ponadgimnazjalnych (technicznych, zawodowych, branżowych) z terenu powiatu myślenickiego oraz nauczycieli uczących w tych szkołach przedmiotów’ zawodowych.

Zobacz więcej...

Rekrutacja uczniów do projektu

Rekrutacja uczniów do projektu „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej (M) przy Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach.”

W ramach projektu realizator przewiduje następujące formy wsparcia dla uczniów:

I.    Bezpłatne kursy i szkolenia – realizowane wewnętrznie (przez realizatora)

a.    Prawo jazdy kat. B (liczba godzin: 61)
b.    Operator obrabiarek sterowanych numerycznie (liczba godzin: 50)
c.    Projektowanie AUTO-CAD (liczba godzin: 50)
d.    Język obcy zawodowy (liczba godzin: 60)
e.    Programy CAM/CAD (liczba godzin: 60)
f.    Obsługa programów graficznych (liczba godzin: 50)
g.    Projektowanie stron www (liczba godzin: 50)
h.    Umiejętność posługiwania się testerem diagnostycznym (liczba godzin: 20)
i.    Diagnoza komputerowa sterowników samochodowych i oprogramowania (liczba godzin: 20)
j.    Elektroniczny system Diesla EDC z pompami wtryskowymi Bosch (liczba godzin: 20)
k.    Grafika komputerowa – prezentacyjna (liczba godzin: 30)

II.    Bezpłatne kursy i szkolenia – realizowane zewnętrznie (przez zewnętrzne firmy)

a.    Operator żurawi przenośnych typu HDS (liczba godzin: 35)
b.    Spawanie (liczba godzin: 145)
c.    Kierowca wózków jezdniowych silnikowych (liczba godzin: 67)

III.   Staże u pracodawców dla uczniów technikum (minimum 150 godz.) z możliwością otrzymania stypendium w wysokości 1500,00zł

IV.   Praktyki zawodowe u pracodawców dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych (minimum 150 godz.) z możliwością otrzymania stypendium w wysokości 1500,00zł

Rekrutacja odbywa się na podstawie odrębnego harmonogramu stanowiącego Załącznik nr 1.

WARUNKI UCZESTNICTWA

1.    Uczestnikiem projektu może być osoba spełniająca następujące kryteria:
a)    osoba posiada status ucznia szkoły technicznej/zawodowej/ponadgimnazjalnej/branżowej dla młodzieży, z terenu Powiatu Myślenickiego,
b)    uczeń wyraża dobrowolną chęć uczestnictwa w wybranych formach wsparcia,
c)    uczeń kształci się w kierunku zawodowym / branży zawodowej,
d)    uczeń ma ukończone 18 lat w chwili zakwalifikowania na kursy: operator żurawi przenośnych typu HDS, prawo jazdy kat. B, kierowca wózków jezdniowych silnikowych, spawacz.
e)    uczeń kształci się w branży CKZ (tj. mechanicznej lub górniczo-hutniczej) w przypadku ubiegania się o przyjęcie na praktykę zawodową u pracodawców lub staż zawodowy u pracodawców

2.    W celu zakwalifikowania do udziału w projekcie uczeń składa w biurze projektu następujące dokumenty:
a.    formularz zgłoszeniowy podpisany przez ucznia i rodzica/opiekuna prawnego (w przypadku ucznia niepełnoletniego) lub ucznia w przypadku uzyskania pełnoletności na dzień składania formularza (Załącznik nr 2),
b.    kserokopia świadectwa z poprzedniego roku szkolnego
c.    w przypadku uczniów ostatnich klas – zaświadczenie ze szkoły wraz z informacją o przewidywanym terminie zakończenia nauki

ZAPRASZAMY


Załączniki do kursów i szkoleń:    
Szczegółowy regulamin rekrutacji uczniów
Załącznik nr 1 Harmonogram rekrutacji
Załącznik nr 2 Formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 3 Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Załącznik nr 4 Oświadczenie uczestnika projektu
Załącznik nr 5 Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie

Załączniki do praktyk i staży:
Regulamin udziału w praktykach lub stażach zawodowych i udzielania stypendiów
Załącznik nr 1 - Wzór wniosku o przyznanie stypendium za udział w stażu lub praktyce
doc dowlandZałącznik nr 1 - Wzór wniosku o przyznanie stypendium za udział w stażu lub praktyce
Załącznik nr 2 - Wzór dziennika stażu lub praktyki
doc dowlandZałącznik nr 2 - Wzór dziennika stażu lub praktyki
Załącznik nr 3 - Wzór umowy o realizację stażu lub praktyki wraz z załącznikami nr 1 i nr 2
doc dowlandZałącznik nr 3 - Wzór umowy o realizację stażu lub praktyki wraz z załącznikami nr 1 i nr 2
Załącznik nr 4 - Wzór karty czasu odbywania stażu lub praktyki
doc dowlandZałącznik nr 4 - Wzór karty czasu odbywania stażu lub praktyki
Załącznik nr 5 - Wzór certyfikatu odbycia stażu lub praktyki
doc dowlandZałącznik nr 5 - Wzór certyfikatu odbycia stażu lub praktyki
Załącznik nr 6 - Wzór oświadczenia o poniesionych kosztach
doc dowlandZałącznik nr 6 - Wzór oświadczenia o poniesionych kosztach

Zobacz więcej...

Rekrutacja nauczycieli do projektu

Rekrutacja nauczycieli do projektu „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej (M) przy Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach.”

W ramach projektu realizator przewiduje następujące formy wsparcia dla nauczycieli:

I.    Kursy – realizowane zewnętrznie (przez zewnętrzne firmy)

1.    3D Studio MAX (III stopnie) (liczba godzin: 60)
2.    Spawacz MIG (liczba godzin: 145)
3.    Instruktor nauki jazdy kat. C (liczba godzin: 85)
4.    Obsługa i programowanie robotów przemysłowych (liczba godzin: 30)
5.    Instruktor nauki jazdy kat. B  (liczba godzin: 219)
6.    Spawacz MAG  (liczba godzin: 145)
7.    Operator CNC  (liczba godzin: 51)
8.    Spawacz TIG  (liczba godzin: 110)
9.    AutoCAD narzędzia wspomagające projektowanie (III stopnie) (liczba godzin: 60)
10.    Diagnoza komputerowa sterowników z wykorzystaniem testera usterek Bosch KTS XXX i programu ESI[tronic] (liczba godzin: 8)
11.    Elektroniczne Systemy Diesla EDC z pompami wtryskowymi VP37 i VP 44 (liczba godzin: 8)
12.    Common Rail Bosch I i II generacji , serwis wtryskiwaczy diesla (liczba godzin: 8)
13.    Common Rail III generacji , filtry cząstek stałych , diagnostyka systemów CR (liczba godzin: 8)
14.    Magistrala CAN - samochodowe sieci informatyczne (liczba godzin: 10)
15.    Pokładowe systemy diagnostyczne OBD II i EOBD (liczba godzin: 7)
16.    Wielopunktowe benzynowe systemy wtryskowe Motronic (liczba godzin: 8)
17.    Klimatyzacja w pojazdach samochodowych (liczba godzin: 8)
18.    Elektroniczne układy zapłonowe (liczba godzin: 8)

II.    studia podyplomowe – realizowane zewnętrznie (przez uczelnie)

1.    Logistyka i transport drogowy (2 semestry)
2.    Zarządzanie bezpieczeństwem i Higieną Pracy (2 semestry)
3.    Komputerowe wspomaganie prac projektowych – Cax (2semestry)

Rekrutacja odbywa się na podstawie odrębnego harmonogramu stanowiącego Załącznik nr 1.

WARUNKI UCZESTNICTWA

1.    Uczestnikiem projektu może być osoba spełniająca następujące kryteria:

a.    osoba posiada status nauczyciela przedmiotów zawodowych
b.    nauczyciel wyraża dobrowolną chęć uczestnictwa w wybranych formach wsparcia
c.    nauczyciel posiada kwalifikacje do nauczania w kierunku zawodowym / branży zawodowej
2.    W celu zakwalifikowania do udziału w projekcie nauczyciel składa w biurze projektu następujące dokumenty:
a.    podpisany formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 2),
b.    w przypadku braku kwalifikacji do nauczania w danym zawodzie (tj. mechanicznym lub górniczno-hutniczym) - zaświadczenie wydane przez Dyrektora Szkoły potwierdzające nauczanie przedmiotów zawodowych (na drukach szkoły lub wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3) oraz oświadczenie nauczyciela o braku kwalifikacji w danym zawodzie (Załącznik nr 4)

ZAPRASZAMY

Załączniki:    
Szczegółowy regulamin rekrutacji nauczycieli
Załącznik nr 1 Harmonogram rekrutacji
Załącznik nr 2 Formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 3 Wzór zaświadczenia Dyrektora Szkoły
Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku kwalifikacji
Załącznik nr 5 Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Załącznik nr 6 Oświadczenie uczestnika projektu
Załącznik nr 7 Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie

Zobacz więcej...

Projekt "Podniesienie kompetencji zawodowych..."

Nazwa Projektu: Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej (M) przy Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach.

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi Priorytetowej:

Priorytetowa 10 – Wiedza i kompetencje

Numer i nazwa Działania:

Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego

Działanie 10.2.2 Kształcenie Zawodowe Uczniów – SPR

Numer i data podpisania umowy: RPMP.10.02.02-12-0214/16-00 podpisania dnia 11.04.2017

Beneficjent: Powiat Myślenicki

Realizator: Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. M. Reja w Myślenicach

Czas realizacji projektu: 01.01.2017 – 31.12.2019

Opis projektu:

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów, nauczycieli poprzez dostosowanie szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy, poprawa efektywności kształcenia zawodowego poprzez ścisłą współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami oraz zwiększenie szans uczniów kształcących się w szkołach zawodowych na zatrudnienie. Grupą docelową w projekcie są: uczniowie niepełnoletni ,uczniowie 18+, szkoły technicznej/zawodowej ponadgimnazjalnej z terenu powiatu myślenickiego oraz nauczyciele uczący w tych szkołach przedmiotów zawodowych.

Główne zadania realizowane w projekcie adresowane do poszczególnych grup docelowych to: dla uczniów: staże/praktyki u pracodawców, kursy i szkolenia dla nauczycieli: kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe i studia podyplomowe .

Zakupiony zostanie specjalistyczny sprzęt do 13 pracowni związanych z kierunkową branżą.

Zakładane efekty realizacji projektu:

Rezultatami projektu będą: podniesienie kompetencji zawodowych uczniów , nauczycieli poprzez ukończenie przez beneficjentów ostatecznych ww. form wsparcia oraz doposażenie szkoły pełniącej funkcję CKZ w specjalistyczny sprzęt do prowadzenia zajęć edukacyjnych w branży kierunkowej .

Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych na terenie Powiatu Myślenickiego, poprzez lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia zawodowego i ich jakości, poprzez dostosowanie programów staży/praktyk zawodowych w kierunkowej branży oraz poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami, a także podniesienie kompetencji zawodowych wśród nauczycieli z terenu Powiatu Myślenickiego, uczących przedmiotów zawodowych w kierunkowej branży. Celem projektu jest przede wszystkim uzyskanie do końca roku 2019 kwalifikacji w ramach pozaszkolnych form kształcenia ( w ramach kursów i szkoleń) przez 268 uczniów oraz ukończenie stażu/ praktyki przez 54 uczniów, kształcących się w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie powiatu myślenickiego, co zwiększy ich szanse na zatrudnienie, a także uzyskanie do końca roku 2019 kwalifikacji przez nauczycieli kształcenia zawodowego ( w ramach kursów, szkoleń i studiów podyplomowych) przez 10 nauczycieli, uczących w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie powiatu myślenickiego, co podniesie

jakość kształcenia w kierunkowej branży M.

Wartość projektu: 1 907 512,80 PLN

Poziom dofinansowania z funduszy UE: 1 621 385,88 PLN

Zobacz więcej...