Dla uczniów

Rekrutacja uczniów do projektu

Rekrutacja uczniów do projektu „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej (M) przy Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach.”

W ramach projektu realizator przewiduje następujące formy wsparcia dla uczniów:

I.    Bezpłatne kursy i szkolenia – realizowane wewnętrznie (przez realizatora)

a.    Prawo jazdy kat. B (liczba godzin: 61)
b.    Operator obrabiarek sterowanych numerycznie (liczba godzin: 50)
c.    Projektowanie AUTO-CAD (liczba godzin: 50)
d.    Język obcy zawodowy (liczba godzin: 60)
e.    Programy CAM/CAD (liczba godzin: 60)
f.    Obsługa programów graficznych (liczba godzin: 50)
g.    Projektowanie stron www (liczba godzin: 50)
h.    Umiejętność posługiwania się testerem diagnostycznym (liczba godzin: 20)
i.    Diagnoza komputerowa sterowników samochodowych i oprogramowania (liczba godzin: 20)
j.    Elektroniczny system Diesla EDC z pompami wtryskowymi Bosch (liczba godzin: 20)
k.    Grafika komputerowa – prezentacyjna (liczba godzin: 30)

II.    Bezpłatne kursy i szkolenia – realizowane zewnętrznie (przez zewnętrzne firmy)

a.    Operator żurawi przenośnych typu HDS (liczba godzin: 35)
b.    Spawanie (liczba godzin: 145)
c.    Kierowca wózków jezdniowych silnikowych (liczba godzin: 67)

III.   Staże u pracodawców dla uczniów technikum (minimum 150 godz.) z możliwością otrzymania stypendium w wysokości 1500,00zł

IV.   Praktyki zawodowe u pracodawców dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych (minimum 150 godz.) z możliwością otrzymania stypendium w wysokości 1500,00zł

Rekrutacja odbywa się na podstawie odrębnego harmonogramu stanowiącego Załącznik nr 1.

WARUNKI UCZESTNICTWA

1.    Uczestnikiem projektu może być osoba spełniająca następujące kryteria:
a)    osoba posiada status ucznia szkoły technicznej/zawodowej/ponadgimnazjalnej/branżowej dla młodzieży, z terenu Powiatu Myślenickiego,
b)    uczeń wyraża dobrowolną chęć uczestnictwa w wybranych formach wsparcia,
c)    uczeń kształci się w kierunku zawodowym / branży zawodowej,
d)    uczeń ma ukończone 18 lat w chwili zakwalifikowania na kursy: operator żurawi przenośnych typu HDS, prawo jazdy kat. B, kierowca wózków jezdniowych silnikowych, spawacz.
e)    uczeń kształci się w branży CKZ (tj. mechanicznej lub górniczo-hutniczej) w przypadku ubiegania się o przyjęcie na praktykę zawodową u pracodawców lub staż zawodowy u pracodawców

2.    W celu zakwalifikowania do udziału w projekcie uczeń składa w biurze projektu następujące dokumenty:
a.    formularz zgłoszeniowy podpisany przez ucznia i rodzica/opiekuna prawnego (w przypadku ucznia niepełnoletniego) lub ucznia w przypadku uzyskania pełnoletności na dzień składania formularza (Załącznik nr 2),
b.    kserokopia świadectwa z poprzedniego roku szkolnego
c.    w przypadku uczniów ostatnich klas – zaświadczenie ze szkoły wraz z informacją o przewidywanym terminie zakończenia nauki

ZAPRASZAMY


Załączniki do kursów i szkoleń:    
Szczegółowy regulamin rekrutacji uczniów
Załącznik nr 1 Harmonogram rekrutacji
Załącznik nr 2 Formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 3 Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Załącznik nr 4 Oświadczenie uczestnika projektu
Załącznik nr 5 Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie

Załączniki do praktyk i staży:
Regulamin udziału w praktykach lub stażach zawodowych i udzielania stypendiów
Załącznik nr 1 - Wzór wniosku o przyznanie stypendium za udział w stażu lub praktyce
doc dowlandZałącznik nr 1 - Wzór wniosku o przyznanie stypendium za udział w stażu lub praktyce
Załącznik nr 2 - Wzór dziennika stażu lub praktyki
doc dowlandZałącznik nr 2 - Wzór dziennika stażu lub praktyki
Załącznik nr 3 - Wzór umowy o realizację stażu lub praktyki wraz z załącznikami nr 1 i nr 2
doc dowlandZałącznik nr 3 - Wzór umowy o realizację stażu lub praktyki wraz z załącznikami nr 1 i nr 2
Załącznik nr 4 - Wzór karty czasu odbywania stażu lub praktyki
doc dowlandZałącznik nr 4 - Wzór karty czasu odbywania stażu lub praktyki
Załącznik nr 5 - Wzór certyfikatu odbycia stażu lub praktyki
doc dowlandZałącznik nr 5 - Wzór certyfikatu odbycia stażu lub praktyki
Załącznik nr 6 - Wzór oświadczenia o poniesionych kosztach
doc dowlandZałącznik nr 6 - Wzór oświadczenia o poniesionych kosztach