O PROJEKCIE

Projekt "Podniesienie kompetencji zawodowych..."

Nazwa Projektu: Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej (M) przy Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach.

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi Priorytetowej:

Priorytetowa 10 – Wiedza i kompetencje

Numer i nazwa Działania:

Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego

Działanie 10.2.2 Kształcenie Zawodowe Uczniów – SPR

Numer i data podpisania umowy: RPMP.10.02.02-12-0214/16-00 podpisania dnia 11.04.2017

Beneficjent: Powiat Myślenicki

Realizator: Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. M. Reja w Myślenicach

Czas realizacji projektu: 01.01.2017 – 31.12.2019

Opis projektu:

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów, nauczycieli poprzez dostosowanie szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy, poprawa efektywności kształcenia zawodowego poprzez ścisłą współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami oraz zwiększenie szans uczniów kształcących się w szkołach zawodowych na zatrudnienie. Grupą docelową w projekcie są: uczniowie niepełnoletni ,uczniowie 18+, szkoły technicznej/zawodowej ponadgimnazjalnej z terenu powiatu myślenickiego oraz nauczyciele uczący w tych szkołach przedmiotów zawodowych.

Główne zadania realizowane w projekcie adresowane do poszczególnych grup docelowych to: dla uczniów: staże/praktyki u pracodawców, kursy i szkolenia dla nauczycieli: kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe i studia podyplomowe .

Zakupiony zostanie specjalistyczny sprzęt do 13 pracowni związanych z kierunkową branżą.

Zakładane efekty realizacji projektu:

Rezultatami projektu będą: podniesienie kompetencji zawodowych uczniów , nauczycieli poprzez ukończenie przez beneficjentów ostatecznych ww. form wsparcia oraz doposażenie szkoły pełniącej funkcję CKZ w specjalistyczny sprzęt do prowadzenia zajęć edukacyjnych w branży kierunkowej .

Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych na terenie Powiatu Myślenickiego, poprzez lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia zawodowego i ich jakości, poprzez dostosowanie programów staży/praktyk zawodowych w kierunkowej branży oraz poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami, a także podniesienie kompetencji zawodowych wśród nauczycieli z terenu Powiatu Myślenickiego, uczących przedmiotów zawodowych w kierunkowej branży. Celem projektu jest przede wszystkim uzyskanie do końca roku 2019 kwalifikacji w ramach pozaszkolnych form kształcenia ( w ramach kursów i szkoleń) przez 268 uczniów oraz ukończenie stażu/ praktyki przez 54 uczniów, kształcących się w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie powiatu myślenickiego, co zwiększy ich szanse na zatrudnienie, a także uzyskanie do końca roku 2019 kwalifikacji przez nauczycieli kształcenia zawodowego ( w ramach kursów, szkoleń i studiów podyplomowych) przez 10 nauczycieli, uczących w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie powiatu myślenickiego, co podniesie

jakość kształcenia w kierunkowej branży M.

Wartość projektu: 1 907 512,80 PLN

Poziom dofinansowania z funduszy UE: 1 621 385,88 PLN