wtorek, 23 maj 2017 10:17

WYBÓR OFERTY - Numer sprawy: 8/2017

Written by

Numer sprawy: 8/2017

 

Informuję niniejszym, iż w wyniku przeprowadzonego przez Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Roboty budowlane: docieplenie ścian fundamentowych, remont nawierzchni, placów i traktów pieszych, remont kanalizacji ogólnospławnej, remont przyłączy kanalizacji ogólnospławnej, montaż szlabanu w ZSTE Myślenice

wybrano firmę: Ofertę  Nr 1
Firma Remontowo-Budowlana „Interbau” Zbigniew Ulman
32-432 Pcim 716

 

Oferta jest najkorzystniejszą złożoną ofertą, jej cena - 264.841,41 zł brutto
Oferta uzyskała ocenę: 60 pkt. w kryterium cena, 20 pkt w kryterium termin realizacji, 20 pkt w kryterium gwarancja i łączną oceną 100 pkt.
Kryterium:
-  cena – waga: 60%
-  termin realizacji - waga: 20%,
- gwarancja - waga: 20%,


Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie 7 dni od daty otrzymania  informacji o ogłoszeniu zamówienia.


Przewodniczący
Komisji Przetargowej
Jerzy Kosiński

 

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń:  23.05.2015r.

Zamieszczono na stronie internetowej:  23.05.2015r.

Last modified on wtorek, 23 maj 2017 10:32