czwartek, 13 lipiec 2017 19:08

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/UE/2017 DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA NA REALIZACJĘ KURSÓW I STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Written by

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów i studiów podyplomowych, dla 30 uczestników projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pn.: „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej (M) przy Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach” nr RPMP: 10.02.02-0214/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 –2020 w ramach Poddziałania 10.02.02 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR, część konkursowa. Celem niniejszego zapytania ofertowego jest ustalenie cen jednostkowych kursów i studiów podyplomowych oraz wybór Wykonawcy zamówienia.

Uczestnikami projektu są nauczyciele uczący przedmiotów zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych (technikum, zasadniczej szkole zawodowej, branżowej) zatrudnieni na terenie powiatu myślenickiego.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w PODRĘCZNIKU KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 WYTYCZNE PROGRAMOWE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ RPO WM 2014-2020

PEŁNA TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Last modified on czwartek, 13 lipiec 2017 19:21