poniedziałek, 24 lipiec 2017 21:20

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/UE/2017

Written by

W dniu 24 lipca 2017 roku o godz. 12:00 minął termin składania ofert w siedzibie Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach w ramach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia  na realizację kursów i studiów podyplomowych w ramach projektu pn.: „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej (M) przy Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach” nr RPMP: 10.02.02-0214/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 –2020 w ramach Poddziałania 10.02.02 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR, część konkursowa

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w PODRĘCZNIKU KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 WYTYCZNE PROGRAMOWE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ RPO WM 2014-2020
(...)
W terminie przeznaczonym na składanie - nie wpłynęła żadna oferta.

PEŁNA TREŚĆ INFORMACJI

Last modified on poniedziałek, 24 lipiec 2017 21:23