piątek, 23 marzec 2018 13:06

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/UE/2018 DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA NA REALIZACJĘ KURSÓW LUB SZKOLEŃ

Written by

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów lub szkoleń, dla uczestników projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pn.: „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej (M) przy Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach” nr RPMP: 10.02.02-0214/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 –2020 w ramach Poddziałania 10.02.02 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR, część konkursowa.

Celem niniejszego zapytania ofertowego jest ustalenie cen jednostkowych kursów lub szkoleń oraz  wybór Wykonawcy zamówienia.

Uczestnikami projektu są nauczyciele uczący przedmiotów zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych (technikum, zasadniczej szkole zawodowej, branżowej) zatrudnieni na terenie powiatu myślenickiego.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w  Załączniku nr 7 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego „Specyficzne wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne w poszczególnych Działaniach i Poddziałaniach dla osi priorytetowych RPO WM” oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020.

 

Załączniki:
PEŁNA TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Dodano: 03.04.2018
- Informacja z otwarcia ofert

Last modified on wtorek, 03 kwiecień 2018 21:57