poniedziałek, 08 kwiecień 2019 16:25

Wycieczka do Sandomierza 2019

poniedziałek, 08 kwiecień 2019 16:20

INFORMACJA O PRZEBIEGU EGZAMINU MATURALNEGO 2019r.

Informacja o przebiegu egzaminu maturalnego - prezentacja.

piątek, 05 kwiecień 2019 11:16

Wycieczka na Wyżynę Krakowsko-Częstochowską

W czwartek, 4 kwietnia 2019r. uczniowie naszego  Zespołu uczestniczyli w wycieczce na Wyżynę  Krakowsko-Częstochowską.

piątek, 29 marzec 2019 09:53

Regulamin rekrutacji Szkoła Podstawowa

REGULAMIN REKRUTACJI

DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
DO KLAS PIERWSZYCH
SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
w ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNO-EKONOMICZNYCH
im. M. Reja w Myślenicach
na rok szkolny 2019/2020

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa o systemie oświaty z dnia 07.09.1991r. z późniejszymi zmianami
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.
 • Zarządzenie Nr 11/19 Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania uzupełniającego dla absolwentów szkół podstawowych.
 • Zarządzenie Nr 14/19 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 lutego 2019r.
 • Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 w województwie małopolskim, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach.
 • Komunikat Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie procedury odwoławczej w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych szkół z dnia 5 lutego 2018 r.
 • Statut Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach

& 1

 

W Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w roku szkolnym 2019/2020 funkcjonować będą następujące szkoły ponadpodstawowe dla absolwentów szkół podstawowych z nauką języków/ilość godzin w cyklu kształcenia:

5 - letnie Technikum nr 1
- w zawodzie technik rachunkowości – 1R5 (j. angielski 12 godzin, j. niemiecki 8 godzin) - 32 miejsca                                                                      
przedmiot rozszerzony - matematyka, geografia,
przedmiot uzupełniający - historia i społeczeństwo,                                         przedmiot obowiązkowy - filozofia

5 - letnie Technikum nr 1
- w zawodzie technik handlowiec - 1H5 (j. angielski 12 godzin, j. niemiecki 8 godzin) - 32 miejsca
przedmiot rozszerzony - matematyka, geografia,
przedmiot uzupełniający - historia i społeczeństwo,                                         przedmiot obowiązkowy - plastyka

5 - letnie Technikum nr 1
- w zawodzie technik budownictwa – 1M5 (j. angielski 12 godzin, j. niemiecki 8 godzin) - 32 miejsca
przedmiot rozszerzony - matematyka, chemia ,
przedmiot uzupełniający - historia i społeczeństwo,                                         przedmiot obowiązkowy - plastyka

5 - letnie Technikum nr 1
- w zawodzie technik spedytor – 1S5 (j. angielski 12 godzin, j. niemiecki 8 godzin) - 32 miejsca
przedmiot rozszerzony - matematyka, geografia,
przedmiot uzupełniający - historia i społeczeństwo,                                         przedmiot obowiązkowy - plastyka

5 - letnie Technikum nr 1
- w zawodzie technik mechanik – 1N5 (j. angielski 12 godzin, j. niemiecki 8 godzin) - 32 miejsca
przedmiot rozszerzony - matematyka, fizyka ,
przedmiot uzupełniający - historia i społeczeństwo,                                         przedmiot obowiązkowy - plastyka

5 - letnie Technikum nr 1
- w zawodzie technik pojazdów samochodowych - 1T5 (j. angielski 12 godzin, j. niemiecki 8 godzin) - 32 miejsca
przedmiot rozszerzony - matematyka, fizyka ,
przedmiot uzupełniający - historia i społeczeństwo,                                         przedmiot obowiązkowy - plastyka

3 - letnia Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 w zawodach:

- mechanik pojazdów samochodowych 1K3 (j. niemiecki ) - 16 miejsc
- operator obrabiarek skrawających 1O3 (j. angielski ) - 16 miejsc

3 - letnia Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 dla młodocianych pracowników w zawodach:
- wielozawodowa 1W3 (j. rosyjski) - 64 miejsca

 

&2

 1. Kandydaci do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Myślenicki dokonują rejestracji internetowej, do co najwyżej trzech szkół. W obrębie jednego typu szkoły mają możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów zgodnie z listą preferencji.

 

&3

 1. Wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym składają kandydaci w ramach systemu elektronicznego w szkole pierwszego wyboru w dniach od 25 kwietnia 2019 r. do 10 czerwca 2019 r. w punkcie przyjęć dokumentów - w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. od 9.00 : 12.00, a we wtorki w godz. od 14.00 : 17.00. Weryfikacja zgłoszeń oraz weryfikacja szczególnych osiągnięć będzie dokonywana w szkole pierwszego wyboru na podstawie dostarczonych dokumentów (wniosek oraz kopia potwierdzająca szczególne osiągnięcia). Kandydaci logujący się w systemie elektronicznym mogą zakładać konta w szkole podstawowej lub samodzielnie a pozostali w szkole pierwszego wyboru.
 2. Do wniosku należy dołączyć:
  - w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
  - w przypadku kandydatów, którzy realizowali indywidualne nauczanie, orzeczenie o kształceniu specjalnym publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
  - zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów, o których mowa w § 4 ust 6.
 3. Informacje dotyczące kandydatów poprzez zakładanie kont wprowadzają do Centralnej Bazy Danych szkoły podstawowe, lub kandydaci samodzielnie.
 4. Wszystkie informacje dotyczące kandydatów spoza systemu elektronicznego wprowadza szkoła pierwszego wyboru.
 5. Informacje o ewentualnych zmianach w systemie elektronicznym wprowadza kandydat za pośrednictwem szkoły podstawowej, lub samodzielnie.
 6. Kandydaci do Branżowej Szkoły I Stopnia dla młodocianych pracowników do dokumentacji dołączają:
  - zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie,
  - umowę o pracę w celu nauki zawodu - pięć egzemplarzy (oryginał plus cztery kopie).
 7. Kandydaci do Branżowej Szkoły I Stopnia i Technikum do podania o przyjęcie dołączają:
  - zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie

 

&4

 1. O przyjęciu do klasy pierwszej Pięcioletniego Technikum decyduje łączna ilość punktów uzyskanych:
  - za wyniki egzaminu ósmoklasisty - maksymalnie 100 pkt.
  - za oceny i osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej - maksymalnie 100 pkt.
 2. Wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej przelicza się na punkty według zasady:
 • z języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35
 • z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3
 1. Punktacji podlegać będą oceny końcowe z zajęć edukacyjnych wymienionych dla każdego zawodu na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

w zawodzie TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

- j. polski,

- j. obcy,

- matematyka,

- historia lub geografia

w zawodzie TECHNIK HANDLOWIEC

- j. polski,

- j. obcy,

- matematyka,

- historia lub geografia

w zawodzie TECHNIK BUDOWNICTWA

- j. polski,

- j. obcy,

- matematyka,

- historia lub chemia

w zawodzie TECHNIK SPEDYTOR

- j. polski,

- j. obcy,

- matematyka,

- historia lub geografia

w zawodzie TECHNIK MECHANIK

- j. polski,

- j. obcy,

- matematyka,

- historia lub fizyka

w zawodzie TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

- j. polski,

- j. obcy,

- matematyka,

- historia lub fizyka

Branżowej Szkole I Stopnia nr 1
- mechanik pojazdów samochodowych - j. polski, j. obcy, historia, geografia,
- operator obrabiarek skrawających - j. polski, j. obcy, historia, geografia,

Branżowej Szkole I Stopnia nr 1 dla młodocianych pracowników
- wielozawodowa - j. polski, j. obcy, historia, geografia,

 1. Przyjmuje się następujący sposób przeliczania ocen na punkty:
  * celujący - 18 punktów
  * bardzo dobry - 17 punktów
  * dobry - 14 punktów
  * dostateczny - 8 punktów
  * dopuszczający - 2 punkty
 2. Szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przeliczane są według następujących zasad:
 • świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 pkt.
 • Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanych przez Kuratorów Oświaty,  w tym:
  • finalista konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
  • laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.
  • finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
 • Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanych przez Kuratorów Oświaty,  w tym:
  • dwa lub więcej tytuły finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
  • dwa lub więcej tytuły laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  – 7 pkt.
  • dwa lub więcej tytuły finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
  • finalista konkursu przedmiotowego – 7 pkt.
  • laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
  • finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.
 • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy lub sportowych, organizowanych przez Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
  • międzynarodowym – 4 pkt.
  • krajowym – 3 pkt.
  • wojewódzkim – 2 pkt.
  • powiatowym – 1 pkt.
 1. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy lub sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalnie może za wszystkie osiągnięcia uzyskać 18 punktów.
 2. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.
 3. W przypadku osób zwolnionych z egzaminu ósmoklasisty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, zgodnie z § 8.1 rozporządzenia MEN z dnia 16 marca 2017 r.
 4. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty, na podstawie art. 44zz ust 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1 oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z danego przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie, , zgodnie z § 8.2 rozporządzenia MEN z dnia 16 marca 2017 r.
 5. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty na podstawie art. 44zw ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1 pkt 2, ocenę z języka obcego nowożytnego oraz ocenę z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów o których mowa w art. 44zu ust 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty , wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z których przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty, z tym, że przeliczane są na punkty odpowiednio wyższa ocena z języka obcego nowożytnego lub wyższa ocena z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, których mowa w art. 44zu ust 3 pkt 4 ustawy systemie oświaty, zgodnie z § 8.3 rozporządzenia MEN z dnia 16 marca 2017 r.
 1. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności jeśli posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 2. W przypadku, gdy kandydat uzyskał w okresie trzech lat kilka lokat punktowanych w tym samym konkursie, uznaje się tylko jedną, najwyższą lokatę.
 3. Konkursami, o których mowa w § 4 ust 6 organizowanymi przez Małopolskiego Kuratora Oświaty są konkursy przedmiotowe dla uczniów szkoły podstawowej wymienione w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 w województwie małopolskim, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, z dnia 22 lutego 2019r.
 4. Maksymalna łączna ilość punktów, jakie może zdobyć kandydat wynosi 200 punktów.
 5. Do pięcioletniego Technikum nr 1 kandydaci są przyjmowani w kolejności, którą wyznaczy liczba uzyskanych punktów do wyczerpania miejsc, którymi dysponuje szkoła.

 

&5

 1. Kandydaci zwolnieni ze zdawania egzaminu ósmoklasisty z przyczyn losowych mogą zostać przyjęci do Techników bez określania kryterium punktowego.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi , ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie rekrutacji, brane będą pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 • wielodzietność rodziny
 • niepełnosprawność kandydata
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

&6

Absolwenci szkół podstawowych będą przyjmowani do klasy pierwszej Branżowej szkoły I Stopnia nr 1 na podstawie złożonych dokumentów, po przeliczeniu łącznej ilości uzyskanych punktów za egzamin ósmioklasisty, ocen za świadectwo i inne osiągnięcia.

 

&7

 1. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do Technikum nr 1 oraz Branżowej szkoły I Stopnia nr 1 nastąpi dnia 28 czerwca 2019r.
 2. Kandydaci umieszczeni na listach zakwalifikowanych do wyżej wymienionych szkół najpóźniej do dnia 09 lipca 2019 roku, zobowiązani są potwierdzić wolę podjęcia nauki w wybranej szkole.
 3. Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w wybranej szkole ponadpodstawowej są: oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie,
 4. Do dokumentów tych kandydat zobowiązany jest dołączyć:
  - kartę informacyjną,
  - trzy podpisane na odwrocie fotografie,
  - w przypadku kandydatów do Branżowej szkoły I Stopnia nr 1 dla młodocianych pracowników, pięć kopii umowy o praktyczną naukę zawodu.
 5. Ogłoszenie listy uczniów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły nastąpi dnia 10 lipca 2019r.

 

&8

 1. Od dnia 11 lipca 2019r. do dnia 22 sierpnia 2019r. przewidywane jest postępowanie uzupełniające.

 

&9

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły.
 2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do szkoły w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem.
 3. Rodzic kandydata może wystąpić do dyrektora szkoły z odwołaniem od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w termie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora przysługuje skarga do sądu administracyjnego.