piątek, 29 marzec 2019 09:18

Regulamin rekrutacji Gimnazjum

REGULAMIN REKRUTACJI

DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM
DO KLAS PIERWSZYCH
SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
w ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNO-EKONOMICZNYCH
im. M. Reja w Myślenicach
na rok szkolny 2019/2020

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa o systemie oświaty z dnia 07.09.1991r. z późniejszymi zmianami
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum
 • Zarządzenie Nr 10/19 Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania uzupełniającego dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum.
 • Zarządzenie Nr 13/19 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 lutego 2019r.
 • Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 w województwie małopolskim, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia dotychczasowego gimnazjum oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach.
 • Komunikat Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie procedury odwoławczej w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych szkół z dnia 5 lutego 2018 r.
 • Statut Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach.

 

&1

 

W Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w roku szkolnym 2019/2020 funkcjonować będą następujące szkoły ponadgimnazjalne dla absolwentów gimnazjum z nauką języków/ilość godzin w cyklu kształcenia:

4 - letnie Technikum nr 1
- w zawodzie technik ekonomista - 1A (j. angielski 10 godzin, j. niemiecki 5 godzin) - 32 miejsca
przedmiot rozszerzony - matematyka, geografia
przedmiot uzupełniający - historia i społeczeństwo

4 - letnie Technikum nr 1
- w zawodzie technik handlowiec - 1H (j. angielski 10 godzin, j. niemiecki 5 godzin) - 32 miejsca
przedmiot rozszerzony - matematyka, geografia
przedmiot uzupełniający - historia i społeczeństwo

4 - letnie Technikum nr 1
- w zawodzie technik budownictwa – 1M (j. angielski 10 godzin, j. niemiecki 5 godzin) - 32 miejsca
przedmiot rozszerzony - matematyka, chemia
przedmiot uzupełniający - historia i społeczeństwo

4 - letnie Technikum nr 1
- w zawodzie technik spedytor – 1SP (j. angielski 10 godzin, j. niemiecki 5 godzin) - 32 miejsca
przedmiot rozszerzony - matematyka, geografia
przedmiot uzupełniający - historia i społeczeństwo

4 - letnie Technikum nr 1
- w zawodzie technik mechanik – 1N (j. angielski 10 godzin, j. niemiecki 5 godzin) - 32 miejsca
przedmiot rozszerzony - matematyka, fizyka
przedmiot uzupełniający - historia i społeczeństwo

4 - letnie Technikum nr 1
- w zawodzie technik pojazdów samochodowych - 1T(j. angielski 10 godzin, j. niemiecki 5 godzin) - 32 miejsca
przedmiot rozszerzony - matematyka, fizyka
przedmiot uzupełniający - historia i społeczeństwo

3 - letnia Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 w zawodach:

- mechanik pojazdów samochodowych 1K (j. niemiecki ) - 16 miejsc
- operator obrabiarek skrawających 1O (j. angielski ) - 16 miejsc

3 - letnia Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 dla młodocianych pracowników w zawodach:
- wielozawodowa 1W (j. rosyjski) - 64 miejsca

 

& 2

 

 1. Kandydaci do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Myślenicki dokonują rejestracji internetowej, do co najwyżej trzech szkół. W obrębie jednego typu szkoły mają możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów zgodnie z listą preferencji.

 

& 3

 

 1. Wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym składają kandydaci w ramach systemu elektronicznego w szkole pierwszego wyboru w dniach od 25 kwietnia 2019 r. do 10 czerwca 2019 r. w punkcie przyjęć dokumentów - w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. od 9.00 : 12.00, a we wtorki i w godz. od 14.00 : 17.00. Weryfikacja zgłoszeń oraz weryfikacja szczególnych osiągnięć będzie dokonywana w szkole pierwszego wyboru na podstawie dostarczonych dokumentów (wniosek oraz kopia potwierdzająca szczególne osiągnięcia). Kandydaci logujący się w systemie elektronicznym mogą zakładać konta w gimnazjum lub samodzielnie a pozostali w szkole pierwszego wyboru.
 2. Do wniosku należy dołączyć:
  - w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
  - w przypadku kandydatów, którzy realizowali indywidualne nauczanie, orzeczenie o kształceniu specjalnym publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
  - zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów, o których mowa w § 4 ust 6.
 3. Informacje dotyczące kandydatów poprzez zakładanie kont wprowadzają do Centralnej Bazy Danych gimnazja, lub kandydaci samodzielnie.
 4. Wszystkie informacje dotyczące kandydatów spoza systemu elektronicznego wprowadza szkoła pierwszego wyboru.
 5. Informacje o ewentualnych zmianach w systemie elektronicznym wprowadza kandydat za pośrednictwem gimnazjum, lub samodzielnie.
 6. Kandydaci do Branżowej Szkoły I Stopnia dla młodocianych pracowników do dokumentacji dołączają:
  - zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie,
  - umowę o pracę w celu nauki zawodu - pięć egzemplarzy (oryginał plus cztery kopie).
 7. Kandydaci do Branżowej Szkoły I Stopnia i Technikum do podania o przyjęcie dołączają:
  - zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie

 

& 4

 

 1. O przyjęciu do klasy pierwszej Czteroletniego Technikum decyduje łączna ilość punktów uzyskanych:
  - za wyniki egzaminu gimnazjalnego - maksymalnie 100 pkt.
  - za oceny i osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum - maksymalnie 100 pkt.
 2. Wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej przelicza się na punkty według zasady:
 • z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki,  przedmiotów przyrodniczych, języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,2
 1. Punktacji podlegać będą oceny końcowe z zajęć edukacyjnych wymienionych dla każdego zawodu na świadectwie ukończenia gimnazjum:

w zawodzie TECHNIK EKONOMISTA

- j. polski,

- j. obcy,

- matematyka,

- historia lub geografia

w zawodzie TECHNIK HANDLOWIEC

- j. polski,

- j. obcy,

- matematyka,

- historia lub geografia

w zawodzie TECHNIK BUDOWNICTWA

- j. polski,

- j. obcy,

- matematyka,

- historia lub chemia

w zawodzie TECHNIK SPEDYTOR

- j. polski,

- j. obcy,

- matematyka,

- historia lub geografia

w zawodzie TECHNIK MECHANIK

- j. polski,

- j. obcy,

- matematyka,

- historia lub fizyka

w zawodzie TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

- j. polski,

- j. obcy,

- matematyka,

- historia lub fizyka

Branżowej Szkole I Stopnia nr 1
- mechanik pojazdów samochodowych - j. polski, j. obcy, historia, geografia,
- operator obrabiarek skrawających - j. polski, j. obcy, historia, geografia,

Branżowej Szkole I Stopnia nr 1 dla młodocianych pracowników
- wielozawodowa - j. polski, j. obcy, historia, geografia,

 1. Przyjmuje się następujący sposób przeliczania ocen na punkty:
  * celujący - 18 punktów
  * bardzo dobry - 17 punktów
  * dobry - 14 punktów
  * dostateczny - 8 punktów
  * dopuszczający - 2 punkty
 2. Kandydatom do szkół ponadgimnazjalnych, zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego, punkty przelicza się wg zasad wymienionych w § 8 rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017r.           .
 3. Szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przeliczane są według następujących zasad:
 • świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 pkt.
 • Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanych przez Kuratorów Oświaty,  w tym:
  • finalista konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
  • laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.
  • finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
 • Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanych przez Kuratorów Oświaty,  w tym:
  • dwa lub więcej tytuły finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
  • dwa lub więcej tytuły laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  – 7 pkt.
  • dwa lub więcej tytuły finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
  • finalista konkursu przedmiotowego – 7 pkt.
  • laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
  • finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.
 • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy lub sportowych, organizowanych przez Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
  • międzynarodowym – 4 pkt.
  • krajowym – 3 pkt.
  • wojewódzkim – 2 pkt.
  • powiatowym – 1 pkt.
 1. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy lub sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalnie może za wszystkie osiągnięcia uzyskać 18 punktów.
 2. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.
 3. W przypadku osób zwolnionych z egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum zgodnie z § 8 Rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017r.
 4. W przypadku, gdy kandydat uzyskał w okresie trzech lat kilka lokat punktowanych w tym samym konkursie, uznaje się tylko jedną, najwyższą lokatę.
 5. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności jeśli posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum oraz orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 6. Konkursami, o których mowa w § 4 ust 6 organizowanymi przez Małopolskiego Kuratora Oświaty są konkursy przedmiotowe dla gimnazjalistów wymienione w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 w województwie małopolskim, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia dotychczasowego gimnazjum oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, z dnia 22 lutego 2019r.
 7. Maksymalna łączna ilość punktów, jakie może zdobyć kandydat wynosi 200 punktów.
 8. Do czteroletniego Technikum nr 1 kandydaci są przyjmowani w kolejności, którą wyznaczy liczba uzyskanych punktów do wyczerpania miejsc, którymi dysponuje szkoła.

 

& 5

 

 1. Kandydaci zwolnieni ze zdawania egzaminu gimnazjalnego z przyczyn losowych mogą zostać przyjęci do Techników bez określania kryterium punktowego.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi , ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie rekrutacji, brane będą pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 • wielodzietność rodziny
 • niepełnosprawność kandydata
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

& 6

Absolwenci gimnazjów będą przyjmowani do klasy pierwszej Branżowej szkoły I Stopnia nr 1 na podstawie złożonych dokumentów, po przeliczeniu łącznej ilości uzyskanych punktów za egzamin gimnazjalny, ocen za świadectwo i inne osiągnięcia.

 

& 7

 

 1. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do Technikum nr 1 oraz Branżowej szkoły I Stopnia nr 1 nastąpi dnia 28 czerwca 2019r.
 2. Kandydaci umieszczeni na listach zakwalifikowanych do wyżej wymienionych szkół najpóźniej do dnia 09 lipca 2019 roku, zobowiązani są potwierdzić wolę podjęcia nauki w wybranej szkole.
 3. Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w wybranej szkole ponadgimnazjalnej są: oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie,
 4. Do dokumentów tych kandydat zobowiązany jest dołączyć:
  - kartę informacyjną,
  - trzy podpisane na odwrocie fotografie,
  - w przypadku kandydatów do Branżowej szkoły I Stopnia nr 1 dla młodocianych pracowników, pięć kopii umowy o praktyczną naukę zawodu.
 5. Ogłoszenie listy uczniów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły nastąpi dnia 10 lipca 2019r.

 

& 8

 

 1. Od dnia 11 lipca 2019r. do dnia 22 sierpnia 2019r. przewidywane jest postępowanie uzupełniające.

 

& 9

 

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły.
 2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do szkoły w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem.
 3. Rodzic kandydata może wystąpić do dyrektora szkoły z odwołaniem od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w termie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora przysługuje skarga do sądu administracyjnego.
piątek, 29 marzec 2019 09:03

Mistrz ortografii ZSTE

Dnia 28 marca 2019 roku odbył się konkurs ortograficzny o tytuł "Mistrza ortografii ZSTE". Uczniowie z klas technikum zmagali się z zasadami pisowni i interpunkcji.

Mistrzem ortografii ZSTE została: Natalia Światłoń z kl.1A
II miejsce : Natalia Bubka z kl.1F
III miejsce: Aneta Jaśkowiec z kl. 1F; Maciej Szymoniak z kl. 1SP

Laureaci konkursu szkolnego wezmą udział w VIII Powiatowym Dyktandzie pod hasłem "Z ortografią za pan brat", które odbędzie się dnia 4 kwietnia 2019 roku o godz. 11:00 w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Myślenicach.

Gratulujemy i życzymy powodzenia!!!
Marzena Malinowska, Anna Kęsek

czwartek, 28 marzec 2019 15:40

Czuwanie maturzystów

czwartek, 28 marzec 2019 15:30

Pielgrzymka Maturzystów do Częstochowy

Dnia 11 i 18 marca 2019 roku zgodnie z wieloletnią tradycją uczniowie klas maturalnych wyruszyli na Jasną Górę, by powierzać Matce Bożej wszystkie te sprawy, które dokonują się i będą dokonywać w nadchodzących miesiącach.