Centrum Kompetencji Zawodowych

Rozpoczęcie rekrutacji w ramach CKZ 2017 rok

Centrum Kompetencji Zawodowych przy ZSTE Myślenicach ogłasza

rozpoczęcie rekrutacji na kursy, szkolenia, praktyki i staże u pracodawców dla uczniów oraz kursy i studia podyplomowe dla nauczycieli

w ramach  projektu „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej (M) przy Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach” realizowanego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 – Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego

Kursy, szkolenia, praktyki i staże u pracodawców skierowane są do uczniów szkół ponadgimnazjalnych (technicznych, zawodowych, branżowych) z terenu powiatu myślenickiego oraz nauczycieli uczących w tych szkołach przedmiotów’ zawodowych.

 

Celem projektu jest: podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez dostosowanie szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz poprawa efektywności kształcenia zawodowego poprzez ścisłą współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami.

I etap składania dokumentów odbywa się w terminie:

- dla uczniów do 8 września 2017 roku

- dla nauczycieli do 7 lipca 2017 roku

Szczegółowe wytyczne dotyczące udziału w projekcie określa Regulamin rekrutacji uczniów  oraz nauczycieli do projektu.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać Biurze Projektu przy Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach ul. Żeromskiego 17, 32-400 Myślenice (budynek Warsztatów Szkolnych)

Zapraszamy do udziału