REKRUTACJA

Rekrutacja

W związku z licznymi pytaniami i pojawiającymi się wątpliwościami w sprawie procedowania wniosków o przyjęcie do szkoły, Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach informuje że niezbędne dokumenty należy składać wyłącznie osobiście w godzinach pracy Komisji Rekrutacyjnej

 

Oferta edukacyjna szkoły >>

 

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH

na rok szkolny 2020/2021
w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych
im. M. Reja w Myślenicach

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 poz. 1148 wraz z późniejszymi zmianami)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek i centrów (Dz. U. z 2019 poz. 1737)
 • Zarządzenie Nr 6/20 Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego.
 • >Zarządzenie Nr 8/20 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2020 r.
 • Statut Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach

§ 1

Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w roku szkolnym 2020/2021 ogłasza przyjęcia do klas pierwszych dla absolwentów szkół podstawowych w następujących typach szkół i zawodach:

Technikum numer 1 w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych

Technik rachunkowości (j. angielski, j. niemiecki)
przedmioty rozszerzone - matematyka,
przedmiot uzupełniający - geografia

Technik ekonomista (j. angielski, j. niemiecki)
przedmioty rozszerzone - matematyka,
przedmiot uzupełniający - geografia

Technik handlowiec (j. angielski, j. niemiecki)
przedmiot rozszerzony – matematyka,
przedmiot uzupełniający - geografia

Technik budownictwa (j. angielski, j. niemiecki)
przedmiot rozszerzony - matematyka,
przedmiot uzupełniający - chemia

Technik spedytor (j. angielski, j. niemiecki)
przedmiot rozszerzony - matematyka,
przedmiot uzupełniający - geografia

Technik mechanik (j. angielski, j. niemiecki)
przedmiot rozszerzony - matematyka,
przedmiot uzupełniający - fizyka

Technik pojazdów samochodowych (j. angielski, j. niemiecki)
przedmiot rozszerzony - matematyka,
przedmiot uzupełniający - fizyka

Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych (zajęcia praktyczne realizowane w warsztatach szkolnych) w zawodach:

- mechanik pojazdów samochodowych (j. angielski)
- operator obrabiarek skrawających
(j. angielski)

 

Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych dla młodocianych pracowników (zajęcia praktyczne realizowane u pracodawców poza szkołą) w zawodach:
- kucharz – język angielski

- sprzedawca – język angielski

- klasa wielozawodowa w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, murarz-tynkarz, elektromechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, elektryk, dekarz, monter sieci i instalacji sanitarnych, blacharz samochodowy, lakiernik samochodowy, operator obrabiarek skrawających, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie i inne… (j. angielski)

 

§ 2

Warunki przyjęcia

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora szkoły.
 2. Podstawą przyjęcia do szkoły jest lista rankingowa ustalana na podstawie łącznej liczby punktów uzyskanych z:
  • egzaminu ósmoklasisty,
  • ocen z zajęć edukacyjnych uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
  • innych osiągnięć wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
 3. Oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przeliczane są na punkty w następujący sposób:
  • ocena celująca – 18 punktów,

  • ocena bardzo dobra – 17 punktów,

  • ocena dobra – 14 punktów,

  • ocena dostateczna – 8 punktów,

  • ocena dopuszczająca – 2 punkty.

 1. W poszczególnych typach szkół i zawodach punktacji podlegają oceny z następujących przedmiotów:
  • W Technikum numer 1:

Technik rachunkowości - język polski, język obcy, matematyka, historia lub geografia

Technik ekonomista – język polski, język obcy, matematyka, historia lub geografia

Technik handlowiec - język polski, język obcy, matematyka, historia lub geografia

Technik budownictwa język polski, język obcy, matematyka, historia lub chemia

Technik spedytor - język polski, język obcy, matematyka, historia lub geografia

Technik mechanik - język polski, język obcy, matematyka, historia lub fizyka

Technik pojazdów samochodowych - język polski, język obcy, matematyka, historia lub fizyka

  • W Branżowej Szkole I Stopnia: j. polski, matematyka, historia, geografia

 1. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
 2. Dodatkowe punkty możliwe do uzyskania za udział w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych przyznaje się zgodnie z paragrafem 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.
 3. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przyznaje się 3 punkty.
 4. Kandydatom do szkół ponadpodstawowych zwolnionym z egzaminu ósmoklasisty przelicza się oceny na punkty zgodnie z par. 8.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.
 5. Kandydaci do danej klasy przyjmowani będą według najwyższej punktacji aż do wyczerpania miejsc.
 6. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, w pierwszeństwie przyjmowani będą kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia, potwierdzonymi opinią Publicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.
 7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie rekrutacji, brane będą pod uwagę następujące kryteria: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 8. Ustala się następujące limity przyjęć do poszczególnych typów szkół:
 • W Technikum numer 1 – 32 miejsca w każdym zawodzie
 • W Branżowej Szkole I Stopnia dla zawodów w których zajęcia praktyczne realizowane będą się w warsztatach szkolnych – 16 miejsc w każdym zawodzie
 • W Branżowej Szkole I Stopnia dla młodocianych pracowników po 16 w zawodach kucharz, sprzedawca, 32 miejsca w klasie wielozawodowej

§ 3

Wymagane dokumenty

 1. Pisemny wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej złożony do Dyrektora szkoły (wydrukowany z systemu elektronicznego).
 2. Dwie fotografie.
 3. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu wystawione przez lekarza uprawionego do badań profilaktycznych.
 4. Potwierdzone kopie świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty (w pierwszym etapie rekrutacji).
 5. Oryginały świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym).
 6. aświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów wymienionych w decyzji Kuratora.
 7. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, w tym Publiczną Poradnię Specjalistyczną (dotyczy kandydatów z niepełnosprawnością).
 8. W celu udokumentowania dodatkowych kryteriów branych pod uwagę podczas rekrutacji (§ 3, pkt 10) rodzic ma obowiązek dostarczyć następujące dokumenty:
 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

§ 4

Terminy rekrutacji

 1. Od 15 czerwca do 10 lipca  2020 r. do godz. 15 - złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły.
 2. Od 26 czerwca do 10 lipca 2020 r. do godz.15 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 3. Do 4 sierpnia 2020 r. - weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.
 4. Od 31 lipca do 4 sierpnia br. do godz.15 –  uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje.
 5. Do 11 sierpnia 2020 r.- weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta/burmistrza okoliczności wskazanych w oświadczeniach.
 6. span style="font-family: Verdana, sans-serif;">12 sierpnia 2020 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 7. Od 15 czerwca do 14 sierpnia 2020 r. - wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie /medycyna pracy/ kandydatowi w przypadku złożenia przez niego wniosku rekrutacyjnego do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe / szkoła pierwszego wyboru/.
 8. Od 13 do 18 sierpnia 2020 r.- potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie: 
  oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 
  oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty o ile nie zostały wcześniej złożone 
  zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
  Uwaga!W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic  kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia  2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r. Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.
 9. 19 sierpnia 2020 r. do godz. 14 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 10. 19 sierpnia 2020 r. - poinformowanie Małopolskiego Kuratora Oświaty przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej o liczbie wolnych miejsc w szkole.

 

§ 5

Procedura odwoławcza i postanowienia końcowe

 1. W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie do 5 dni od daty złożenia wniosku.
 3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Od rozstrzygnięcia dyrektora można się odwołać do sądu administracyjnego.
 5. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy zawarte w dokumentach stanowiących podstawę prawną opracowania regulaminu.