Technikum Budowlane

Technikum Budowlane

Trzecie miejsce w Polsce w Rankingu Techników Budowlanych "Perspektyw" 2014!

Przygotowanie zawodowe technika budownictwa pozwala na podjęcie pracy w przedsiębiorstwach budowlanych, wytwórniach prefabrykatów, laboratoriach materiałów i konstrukcji budowlanych, państwowym nadzorze budowlanym, administracjach budynków.

Technik Budownictwa – 4-letnie Technikum w specjalności betoniarz-zbrojarz

Wymagania psychofizyczne  dla zawodu:

1) dobry stan zdrowia,
2) odporność na długotrwały wpływ niekorzystnych warunków atmosferycznych,
3) wyobraźnia przestrzenna,
4) spostrzegawczość i koncentracja uwagi,


Cele kształcenia:
Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik budownictwa w specjalności betoniarz- zbrojarz jest przygotowanie absolwenta do:

•    wykonywania robót ogólnobudowlanych
•    wykonywania robót budowlanych ze szczególnym  uwzględnieniem robót zbrojarskich i  betoniarskich,
•    opracowywania dokumentacji budowlanej ,
•    organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu
•    budowy;
•    organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego
•    organizowania i kontrolowania robót wykończeniowych;
•    organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów
•    budowlanych w pełnej sprawności technicznej;
•    kierowania zespołami ludzi (przy wznoszeniu budowli),
•    sporządzania obmiarów i przedmiarów robót,
•    sporządzania kosztorysów
•    przygotowywania dokumentacji przetargowej.
•    sprawowania nadzoru budowlanego.


Podczas czteroletniej nauki uczniowie nabywają wiedzy i umiejętności budowlanych poprzez uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych teoretycznych i praktycznych w dwóch kwalifikacjach budowlanych:

BD.29. Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych

BD.30. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

 

Ponadto nasi uczniowie uczestniczą w:

•   wycieczkach zawodowych programowych :
-  do biura projektowo-konstrukcyjnego ( współpraca z „Archon”),
-  do biura geodezyjnego,
- biura konstrukcji budowlanych
- na budowy związane z obserwacją  procesu budowlanego ( budowa budynku mieszkalnego i użyteczności publicznej),
- na wycieczki architektoniczne (zabytki i historia miast)
- składowiska odpadów związanego z wykorzystaniem gazów składowiskowych ( MPO w Baryczy i Borzęcie),
-  Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, Ujęcia wód,
- zwiedzanie budowli wodnych na rzece Bylince i Rabie, wyjazdach na targi budowlane ( wiosenne i jesienne targi Budownictwa w Krakowie, Bielsku Białej i Katowicach – do wyboru przez klasą)

•    wycieczkami do zakładów produkcyjnych „Tech-bud” w Krakowie, „Telefonika Kable” i „Plast-Dach” w Myślenicach, „Fakro” i „Carbon” w Nowym Sączu, „Austrotherm” w Oświecimiu, „Ulma” w Jaworznie  i inne;

•    wycieczkach turystyczno - krajoznawcze związane z historią architektury, sztuki i detalami budowlanymi  np. zwiedzanie budowli świata w miniaturze w Inwałdzie;

•    kołach zainteresowań związanych z przygotowaniem do konkursów:  
-  Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych ( co roku finaliści i laureaci na szczeblu ogólnopolskim),
-  Olimpiadzie Wiedzy Technicznej;
-  Powiatowym Konkursie Projektów o tytuł „Najlepszy w Zawodzie”;

•    kursach zawodowych prowadzonych przez zaproszone, współpracujące firmy branżowe i Warsztaty Szkolne;
•    Inne wg zainteresowań uczniów.

Szkoła posiada następujące pracownie:

w szkole:
•    ogólnobudowlaną i materiałów budowlanych ( sala 18)
•    konstrukcji budowlanych ( sala 27)
•    projektowania architektonicznego ( sala 26)
•    sala metod komputerowych i kosztorysowania ( sala 39)( program „Autocad” oraz program do sporządzania kosztorysów „Zuzia”)
•    sala organizacji robót budowlanych ( sala 25)

w  Warsztatach Szkolnych:
•    pracownię robót zbrojarskich
•    pracownię robót betoniarskich
•    pracownię robót ogólnobudowlanych, wykończeniowych i remontowych

Zajęcia prowadzone są przez inżynierów budowlanych posiadającymi także uprawnienia budowlane oraz mistrzów w zawodach budowlanych.

Stypendium

Nauczyciele przedmiotów  budowlanych corocznie zachęcają uczniów do udziału w indywidualnym programie nauczania dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach Funduszu Stypendialnego Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie. Do udziału w projekcie zgłaszają się uczniowie z osiągnięciami edukacyjnymi dla których opracowano indywidualny program nauczania- zagadnień budowlanych. (osiągnięcia z 3 ostatnich lat nauki lub uzyskane w naszej  szkole poprzez udział w olimpiadach przedmiotowych).
Uczniowie otrzymują roczne stypendium w kwocie 500 złotych/miesięcznie ( 6.000 złotych przez 12 miesięcy z wyrównaniem od września ).

Praca

Przygotowanie zawodowe technika budownictwa pozwala na podjęcie pracy w:
•    przedsiębiorstwach budowlanych,
•    wytwórniach prefabrykatów,
•    laboratoriach materiałów i konstrukcji budowlanych,
•    państwowym nadzorze budowlanym,
•    administracjach budynków,
•    w biurach projektów jako asystent projektanta,
•    charakterze kosztorysanta usług budowlanych
•    prowadzeniu własnej firmy budowlanej

Ponadto ukończenie szkoły i zadanie egzaminu maturalnego  umożliwia kontynuację nauki na uczelniach wyższych i studiach zawodowych a także uzyskać kwalifikacje w innych specjalnościach budowlanych (kwalifikację B.20. w zawodzie monter konstrukcji budowlanych, kwalifikację B.18. – w zawodzie murarz-tynkarz).
Kontynuując naukę można   uzyskać uprawnienia budowlane w wybranej specjalności.

Motto końcowe:
„ Budowanie to bardzo piękna i ważna umiejętność,
  zarówno w sensie dosłownym jak i przenośnym.
  Oby jak najwięcej ludzi potrafiło budować,
  i własne życie, i własny dom, i Polskę.”
                                 /dr Anna Radziwiłł/

Zapraszamy do Technikum Budowlanego w ZSTE w Myślenicach