Technikum Ekonomiczne

Technikum Ekonomiczne

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Program nauczania dla zawodu technik ekonomista uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie i najnowsze koncepcje nauczania.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

-   planowania i prowadzenia działalności gospodarczej;
-   obliczania podatków;
-   prowadzenia spraw kadrowo-płacowych;
-   prowadzenia rachunkowości;
-   wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

Kształcenie w zawodzie technik ekonomista  związane jest z uzyskaniem kompetencji zawodowych w następujących kwalifikacjach:

A.35  Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
A.36  Prowadzenie rachunkowości

Kształtując swoją przyszłość zawodową absolwent Technikum Ekonomicznego może uwzględniać następujące możliwości:

-    uruchomienie własnej działalności gospodarczej związanej z prowadzeniem przedsiębiorstwa produkcyjnego, handlowego i usługowego;
-    zatrudnienie w komórkach zarządzania i administracji działających na rynku przedsiębiorstw  i instytucji;
-    zatrudnienie w komórkach zaopatrzenia i zbytu przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych.