Aktualności

Ogłoszenie wyników rekrutacji na staże i kursy zawodowe

Ogłoszenie wyników rekrutacji na:

• staże/praktyki zawodowe u pracodawców dla uczniów
• kursy i szkolenia dla uczniów

w ramach kontynuacji projektu pt. „ Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej”,

W dniu 17.06.2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, która w oparciu o kryteria zawarte w Regulaminie Rekrutacji Uczniów dla wybranej formy wsparcia zakwalifikowała uczestników do Projektu "Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej (M) przy Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach".
Lista przyjętych na staże/praktyki i kursy została zamieszczona na tablicy ogłoszeń w budynku Warsztatów Szkolnych ZSTE - obok sali nr 39.