Mechanik pojazdów samochodowych

Mechanik pojazdów samochodowych

Uczeń nabywa umiejętności w zakresie wiedzy ogólnotechnicznej, posługiwania się dokumentacją techniczną niezbędną do obsługi i naprawy pojazdów samochodowych, znajomości budowy i działania mechanizmowi układów samochodu i wyposażenia elektrycznego. Ponadto poznaje przepisy ruchu drogowego oraz techniki kierowania

Cele kształcenia

1) użytkowania pojazdów samochodowych;

2) diagnozowania pojazdów samochodowych;

3) naprawiania pojazdów samochodowych.

Wybrane efekty kształcenia

Uczeń...

- wykonuje czynności kontrolno-obsługowe pojazdów;
- stosuje przepisy prawa dotyczące ruchu drogowego i kierujących pojazdami;
- przestrzega zasad kierowania pojazdami;
- wykonuje czynności związane z prowadzeniem i obsługą pojazdu samochodowego w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B.
- przyjmuje pojazd samochodowy do diagnostyki oraz sporządza dokumentację tego przyjęcia;
- przygotowuje pojazd samochodowy do diagnostyki;
- charakteryzuje budowę pojazdów samochodowych oraz wyjaśnia zasady działania podzespołów i zespołów tych pojazdów;
- określa podzespoły i zespoły pojazdu samochodowego;
- stosuje narzędzia i przyrządy pomiarowe do wykonania diagnostyki pojazdów samochodowych;
- dobiera metody oraz określa zakres diagnostyki podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;
- stosuje programy komputerowe do diagnostyki pojazdów samochodowych;
- wykonuje pomiary i badania diagnostyczne pojazdów samochodowych oraz interpretuje ich wyniki;
- ocenia stan techniczny pojazdów samochodowych.
- lokalizuje uszkodzenia zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych na podstawie pomiarów i wyników badań diagnostycznych;
- szacuje koszty napraw pojazdów samochodowych;
- dobiera metody i określa zakres naprawy pojazdu samochodowego;
- wykonuje demontaż zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;
- przeprowadza weryfikację zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;
- dobiera zespoły lub podzespoły pojazdów samochodowych lub ich zamienniki do wymiany;
- wymienia uszkodzone zespoły i podzespoły pojazdów samochodowych z wykorzystaniem urządzeń i narzędzi warsztatowych;
- wykonuje montaż podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;
- wykonuje konserwację zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;
- wyjaśnia zasady eksploatacji pojazdów samochodowych oraz dobiera materiały eksploatacyjne;
- przeprowadza próby po naprawie pojazdów samochodowych;
- ocenia jakość wykonania naprawy i ustala jej koszt.