REKRUTACJA

Rekrutacja

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH
na rok szkolny 2021/2022
w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych
im. M. Reja w Myślenicach

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 poz. 1148 wraz z późniejszymi zmianami)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek i centrów (Dz. U. z 2019 poz. 1737)
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID
4. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
5. Zarządzenie nr 5/21 Małopolskiego Kuratora Oświaty z 7 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2021/2022.
6. Statut Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach

§ 1

Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w roku szkolnym 2021/2022 ogłasza przyjęcia do klas pierwszych dla absolwentów szkół podstawowych w następujących typach szkół i zawodach:

Technikum numer 1 w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych

Technik rachunkowości (j. angielski, j. niemiecki)
przedmioty rozszerzone - matematyka,
przedmiot uzupełniający - geografia

Technik ekonomista (j. angielski, j. niemiecki)
przedmioty rozszerzone - matematyka,
przedmiot uzupełniający - geografia

Technik handlowiec (j. angielski, j. niemiecki)
przedmiot rozszerzony – matematyka,
przedmiot uzupełniający - geografia

Technik budownictwa (j. angielski, j. niemiecki)
przedmiot rozszerzony - matematyka,
przedmiot uzupełniający - chemia

Technik spedytor (j. angielski, j. niemiecki)
przedmiot rozszerzony - matematyka,
przedmiot uzupełniający - geografia

Technik mechanik (j. angielski, j. niemiecki)
przedmiot rozszerzony - matematyka,
przedmiot uzupełniający - fizyka

Technik pojazdów samochodowych (j. angielski, j. niemiecki)
przedmiot rozszerzony - matematyka,
przedmiot uzupełniający - fizyka

 

Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych (zajęcia praktyczne realizowane w warsztatach szkolnych) w zawodach:

- mechanik pojazdów samochodowych (j. angielski)
- operator obrabiarek skrawających (j. angielski)

 

Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych dla młodocianych pracowników (zajęcia praktyczne realizowane u pracodawców poza szkołą) w zawodach:

- kucharz – język angielski
- sprzedawca – język angielski
- klasa wielozawodowa w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, murarz-tynkarz, elektromechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, elektryk, dekarz, monter sieci i instalacji sanitarnych, blacharz samochodowy, lakiernik samochodowy, operator obrabiarek skrawających, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie i inne… (j. angielski)

§ 2

Warunki przyjęcia

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora szkoły.

2. Podstawą przyjęcia do szkoły jest lista rankingowa ustalana na podstawie łącznej liczby punktów uzyskanych z:

◦ egzaminu ósmoklasisty,
◦ ocen z zajęć edukacyjnych uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
◦ innych osiągnięć wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

3. Oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przeliczane są na punkty w następujący sposób:

◦ ocena celująca – 18 punktów,
◦ ocena bardzo dobra – 17 punktów,
◦ ocena dobra – 14 punktów,
◦ ocena dostateczna – 8 punktów,
◦ ocena dopuszczająca – 2 punkty.

4. W poszczególnych typach szkół i zawodach punktacji podlegają oceny z następujących przedmiotów:

◦ W Technikum numer 1:
Technik rachunkowości - język polski, język obcy, matematyka, historia lub geografia
Technik ekonomista – język polski, język obcy, matematyka, historia lub geografia
Technik handlowiec - język polski, język obcy, matematyka, historia lub geografia
Technik budownictwa język polski, język obcy, matematyka, historia lub chemia
Technik spedytor - język polski, język obcy, matematyka, historia lub geografia
Technik mechanik - język polski, język obcy, matematyka, historia lub fizyka
Technik pojazdów samochodowych - język polski, język obcy, matematyka, historia lub fizyka

◦ W Branżowej Szkole I Stopnia: j. polski, matematyka, historia, geografia

5. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

6. Dodatkowe punkty możliwe do uzyskania za udział w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych przyznaje się zgodnie z paragrafem 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.

7. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przyznaje się 3 punkty.

8. Kandydatom do szkół ponadpodstawowych zwolnionym z egzaminu ósmoklasisty przelicza się oceny na punkty zgodnie z par. 8.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.

9. Kandydaci do danej klasy przyjmowani będą według najwyższej punktacji aż do wyczerpania miejsc.

10. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, w pierwszeństwie przyjmowani będą kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia, potwierdzonymi opinią Publicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

11. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie rekrutacji, brane będą pod uwagę następujące kryteria: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.

12. Ustala się następujące limity przyjęć do poszczególnych typów szkół:

• W Technikum numer 1 – 32 miejsca w każdym zawodzie
• W Branżowej Szkole I Stopnia dla zawodów w których zajęcia praktyczne realizowane będą się w warsztatach szkolnych – 16 miejsc w każdym zawodzie
• W Branżowej Szkole I Stopnia dla młodocianych pracowników po 16 w zawodach kucharz, sprzedawca, 32 miejsca w klasie wielozawodowej

§ 3

Wymagane dokumenty

1. Pisemny wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej złożony do Dyrektora szkoły (wydrukowany z systemu elektronicznego).

2. Dwie fotografie.

3. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu wystawione przez lekarza uprawionego do badań profilaktycznych.

4. Potwierdzone kopie świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty (w pierwszym etapie rekrutacji).

5. Oryginały świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym).

6. Zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów wymienionych w decyzji Kuratora.

7. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, w tym Publiczną Poradnię Specjalistyczną (dotyczy kandydatów z niepełnosprawnością).

8. W celu udokumentowania dodatkowych kryteriów branych pod uwagę podczas rekrutacji (§ 3, pkt 10) rodzic ma obowiązek dostarczyć następujące dokumenty:

• oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
• orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
• prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
• dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

§ 4

Terminy rekrutacji

1. Od 17 maja do 21 czerwca 2021r. - składanie wniosku o przyjęcie do szkoły.

2. Do 14 lipca 2021r. - weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

3. Od 17 maja do 14 lipca 2021r. - wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie /medycyna pracy/ kandydatowi w przypadku złożenia przez niego wniosku rekrutacyjnego do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe /szkoła pierwszego wyboru/.

4. Od 25 czerwca do 14 lipca 2021r. - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty i o świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej /na tym etapie może być doręczona kopia świadectwa oraz wyniku egzaminu/.

5. Do 21 lipca 2021r. - weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta/burmistrza okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

6. 22 lipca 2021r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

7. Od 23 lipca do 30 lipca 2021r. do godz. 15.00- potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie:
- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty /o ile nie zostały wcześniej złożone /
- zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

8. 2 sierpnia 2021r. do godz. 14.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

9. 2 sierpnia 2021r. - poinformowanie Małopolskiego Kuratora Oświaty przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej o liczbie wolnych miejsc w szkole.

§ 5

Procedura odwoławcza i postanowienia końcowe

1. W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie do 5 dni od daty złożenia wniosku.

3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Od rozstrzygnięcia dyrektora można się odwołać do sądu administracyjnego.

5. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy zawarte w dokumentach stanowiących podstawę prawną opracowania regulaminu.