Technik Spedytor

Technik Spedytor

Celem pracy spedytora jest organizowanie przewozu towarów w kraju i za granicą. Spedytorem może być tylko ten, kto zawodowo i za wynagrodzeniem, w imieniu własnym albo w imieniu dającego zlecenie, na rachunek zleceniodawcy, podejmuje się wysyłania lub odbioru przesyłki oraz innych czynności związanych z jej przewozem. W obszarze działania spedytora znajduje się transport samochodowy, kolejowy, morski, wodny śródlądowy, lotniczy i intermodalny. Organizowanie przewozów polega na szukaniu klienta, ustalaniu szczegółów dotyczących transportu, negocjowaniu ceny za usługę oraz rozliczaniu usługi. Do zadań spedytora należy także poszukiwanie dodatkowych klientów, aby zapewnić optymalne wykorzystanie środka transportu na całej, planowanej trasie przewozu.


SPEDYTOR: to ten, który zawodowo i za wynagrodzeniem podejmuje się wysłania lub odbioru przesyłki oraz wykonania innych czynności związanych z jej przewozem.

PODSTAWOWE CELE KSZTAŁCENIA:

Absolwent szkoły powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań
Zawodowych:

 • Planowania i organizowania prac związanych z przewozem ładunków
 • Prowadzenia dokumentacji związanych z realizacją zadań transportowych
 • Prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientem i kontrahentami
 • Monitorowania przebiegu procesu transportowego

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

W zawodzie technik spedytor wyodrębniono kwalifikację zawodową:

AU.31. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

PRAKTYKI ZAWODOWE:

Uczniowie uczestniczą w klasie III w 4-tygodniowych praktykach zawodowych w przedsiębiorstwach transportowo-spedycyjnych.

Ponadto uczniowie kształcący się w zawodzie technik spedytor uczestniczą w:

- Wycieczkach programowych do zakładów przemysłowych:

 • Wytwórnia opakowań tekturowych
 • Zakłady kablowe Telefonika
 • Transport w zakładach Komex
 • Przedsiębiorstwa transportowe i spedycyjne na terenie miasta

- Kursach zawodowych organizowanych przez UE i zaproszone firmy transportowe
- Targach EXPO- „Transport- logistyka i spedycja”
- Wycieczkach do baz transportowych wyposażonych w urządzenia do załadunku i wyładunku

PRACA ZAWODOWA:

Technik Spedytor ZSTE MyślenicePrzygotowanie zawodowe pozwala uczniom na:

- Kontynuowanie nauki na wyższych uczelniach technicznych z kierunkiem transport i spedycja lub na uczelniach ekonomicznych

- Podjęcie pracy zawodowej w:

 • Przedsiębiorstwach transportowych, logistycznych lub spedycyjnych
 • Agencjach obsługi portów morskich i lotniczych
 • Przedsiębiorstwach spedytujących wyprodukowane towary
 • Hurtowniach zaopatrujących placówki handlowe

Technik spedytor to bardzo przyszłościowy zawód.