Realizacja w szkołach Powiatu Myślenickiego zajęć dodatkowych podnoszących kompetencje kluczowe uczniów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych. MChE – edycja VII

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 10.1.4 MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA dla typu projektu B. Małopolska Chmura Edukacyjna – edycja VII.
W ramach projektu w szkołach Powiatu Myślenickiego zrealizowanych zostanie w sumie 8 zadań, z czego 3 zadania w Zespole Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Myślenicach:
zad. 1 zajęcia on-line z j. angielskiego
zad. 2 koło naukowe z j. angielskiego
zad. 3 zajęcia on-line z umiejętności uczenia się

W/w zajęcia on-line jak i koło naukowe będą odbywać się w taki sposób, miejscu i o takim czasie by nie zaburzać normalnego trybu funkcjonowania szkoły oraz nie utrudniać obowiązków szkolnych uczestników – w tym np. będą organizowane poza czasem odbywania się normalnych lekcji szkolnych. Za właściwe przygotowanie harmonogramów godzinowych zajęć odpowiadają nauczyciele prowadzący zajęcia w danym obszarze w szkole z uwzględnieniem harmonogramów zajęć wypracowanych w ramach projektu koordynacyjnego. Tematyka zajęć we wszystkich obszarach przedmiotowych, zarówno w ramach zajęć on-line jak i koła naukowego będzie wykraczać poza podstawę programową dla szkół ponadpodstawowych w zakresie danego przedmiotu.

Zarówno w ramach zajęć on-line jak i koła naukowego uczestnicy będą realizować scenariusze przygotowane przez pracowników akademickich: w ramach j. angielskiego PWSZ w Tarnowie, w ramach zajęć z umiejętności uczenia się FCK w Krakowie. Wszyscy uczestnicy projektu w zakresie określonych przedmiotów otrzymają jednakowe wsparcie tzn. będą mieli równy dostęp do zajęć, będą one organizowane w czasie wolnym od innych zajęć szkolnych, równy dostęp do materiałów i pomocy dydaktycznych.
W ramach zajęć on-line każdorazowo odbędzie się 30 godzin zajęć (godz. = 45 min) przeprowadzonych w formie on-line przez pracowników naukowych uczelni przypisanej do danego przedmiotu oraz pod nadzorem nauczycieli przedmiotowych ze szkoły, oddelegowanych do projektu.

W ramach koła naukowego każdorazowo zostanie przeprowadzone 30 godzin (godzina=45min) zajęć. Będą one prowadzone przez nauczycieli przedmiotu ze szkoły, oddelegowanych do projektu. Z 30 godzin zajęć 10 godzin zostanie przeprowadzone on-line przez pracownika naukowego uczelni odpowiedzialnej za dany zakres tematyczny. Tematy zajęć będą wykraczać poza podstawę programową szkół ponadpodstawowych z danego przedmiotu.
Długoterminowym rezultatem będzie zwiększenie motywacji do kontynuacji nauki na dalszych etapach edukacji, w celu rozwijania uzdolnień w danym obszarze przedmiotowym.

Wartość projektu: 50 558,72 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 48 030,78 zł
Okres realizacji projektu: 01.09.2022 – 30.06.2023
W SPRAWIE REKRUTACJI DO PROJEKTU PROSZĘ KONTAKTOWAĆ
SIĘ ZE SZKOŁAMI REALIZUJĄCYMI PROJEKT LUB Z BIUREM PROJEKTU:
• BIURO PROJEKTU: STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLENICACH,
ul. KAZIMIERZA WIELKIEGO 5, I PIĘTRO, POKÓJ NR 10
(myslenicki.pl, edukacja@myslenicki.pl, 0 12 372 76 53)
• ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MYŚLENICACH
(https://almalo.edu.pl, sekretariat@almalo.edu.pl, tel.: 12 274 00 70)
• ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-EKONOMICZNYCH W MYŚLENICACH
https://zste.myslenice.pl/, zste@myslenice.pl, tel.: 12 372 00 40
• ZESPÓŁ SZKÓŁ W MYŚLENICACH
https://www.sredniawski.pl/, sekretariat@sredniawski.pl, tel.: 12 272 01 18

 

Regulamin