REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH
na rok szkolny 2023/2024
w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych
im. M. Reja w Myślenicach

Podstawa prawna:
1. Artykuł 154 ust. 1 pkt 2 i art.164 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082
2. Zarządzenie Nr 5/23 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust.3 ustawy Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół branżowych II stopnia i publicznych szkół policealnych, na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2023/2024
3. Artykuł 11bab ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm
4. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 roku poz. 1394 z późniejszymi zmianami)

§ 1

Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w roku szkolnym 2022/2023 ogłasza przyjęcia do klas pierwszych dla absolwentów szkół podstawowych w następujących typach szkół i zawodach:
Technikum numer 1 w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych
Technik rachunkowości (j. angielski, j. niemiecki)
przedmioty rozszerzone – matematyka, geografia
Technik ekonomista (j. angielski, j. niemiecki)
przedmioty rozszerzone – matematyka, geografia
Technik handlowiec (j. angielski, j. niemiecki)
przedmiot rozszerzony – matematyka, geografia
Technik budownictwa (j. angielski, j. niemiecki)
przedmiot rozszerzony – matematyka, chemia
Technik spedytor (j. angielski, j. niemiecki)
przedmiot rozszerzony – matematyka, geografia
Technik mechanik (j. angielski, j. niemiecki)
przedmiot rozszerzony – matematyka, fizyka
Technik pojazdów samochodowych (j. angielski, j. niemiecki)
przedmiot rozszerzony – matematyka, fizyka
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych (zajęcia praktyczne realizowane w warsztatach szkolnych) w zawodach:
– mechanik pojazdów samochodowych (j. niemiecki)
– operator obrabiarek skrawających (j. niemiecki)
– murarz-tynkarz (j. niemiecki)

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych dla młodocianych pracowników (zajęcia praktyczne realizowane u pracodawców poza szkołą) w zawodach:
– kucharz – (język niemiecki)
– sprzedawca – (język niemiecki)
– klasa wielozawodowa w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, murarz-tynkarz, elektromechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, elektryk, dekarz, monter sieci i instalacji sanitarnych, blacharz samochodowy, lakiernik samochodowy, operator obrabiarek skrawających, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, cukiernik i inne… (j. niemiecki)

§ 2

Warunki przyjęcia
1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora szkoły.
2. Podstawą przyjęcia do szkoły jest lista rankingowa ustalana na podstawie łącznej liczby punktów uzyskanych z:
o egzaminu ósmoklasisty,
o ocen z zajęć edukacyjnych uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
o innych osiągnięć wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
3. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty wynik przedstawiony w procentach z:
o języka polskiego, matematyki – mnoży się przez 0,35;
o wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.

4. Oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przeliczane są na punkty w następujący sposób:
– ocena celująca – 18 punktów,
– ocena bardzo dobra – 17 punktów,
– ocena dobra – 14 punktów,
– ocena dostateczna – 8 punktów,
– ocena dopuszczająca – 2 punkty.
5. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
6. W poszczególnych typach szkół i zawodach punktacji podlegają oceny z następujących przedmiotów:

• W Technikum numer 1:
Technik rachunkowości – język polski, język obcy, matematyka, historia lub geografia
Technik ekonomista – język polski, język obcy, matematyka, historia lub geografia
Technik handlowiec – język polski, język obcy, matematyka, historia lub geografia
Technik budownictwa język polski, język obcy, matematyka, historia lub chemia
Technik spedytor – język polski, język obcy, matematyka, historia lub geografia
Technik mechanik – język polski, język obcy, matematyka, historia lub fizyka
Technik pojazdów samochodowych – język polski, język obcy, matematyka, historia lub fizyka
• W Branżowej Szkole I Stopnia nr 1: – polski, matematyka, historia, geografia

7. W przypadku przeliczania na punkty szczególnych osiągnięć wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej za:
1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
3) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–3, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
5. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
6. Kandydaci do danej klasy przyjmowani będą według najwyższej punktacji aż do wyczerpania miejsc.
7. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, w pierwszeństwie przyjmowani będą kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia, potwierdzonymi opinią Publicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.
8. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie rekrutacji, brane będą pod uwagę następujące kryteria: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.
9. Ustala się następujące limity przyjęć do poszczególnych typów szkół:
• W Technikum numer 1 – 32 miejsca w każdym zawodzie
• W Branżowej Szkole I Stopnia nr 1dla zawodów w których zajęcia praktyczne realizowane będą się w warsztatach szkolnych
– 32 miejsca dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych
– 16 miejsc dla zawodu operator obrabiarek skrawających
– 16 miejsc dla zawodu murarz-tynkarz
• W Branżowej Szkole I Stopnia nr 1dla młodocianych pracowników
– 16 miejsc dla zawodu kucharz,
– 16 miejsc dla zawodu sprzedawca,
– 32 miejsca w klasie wielozawodowej

§ 3

Wymagane dokumenty

1. Pisemny wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej złożony do Dyrektora szkoły (wydrukowany z systemu elektronicznego).
2. Trzy fotografie.
3. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu wystawione przez lekarza uprawionego do badań profilaktycznych.
4. Potwierdzone kopie świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty (w pierwszym etapie rekrutacji).
5. Oryginały świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym).
6. Umowy o praktyczną naukę zawodu (dotyczy młodocianych pracowników kucharz, sprzedawca, klasa wielozawodowa)
7. Zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów wymienionych w decyzji Kuratora.
8. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie o braku przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (dotyczy: technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych)
9. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, w tym Publiczną Poradnię Specjalistyczną (dotyczy kandydatów z niepełnosprawnością).
10. W celu udokumentowania dodatkowych kryteriów branych pod uwagę podczas rekrutacji (§ 3, pkt 10) rodzic ma obowiązek dostarczyć następujące dokumenty:
• oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
• orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
• prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
• dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

§ 4

Terminy rekrutacji:

1. Od 15 maja 2023r. do 19 czerwca 2023r. – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły /wydruk z systemu elektronicznego podpisany przez co najmniej jednego rodzica/
2. Od 23 czerwca do 10 lipca 2023r. – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, w tym możliwość zmiany wniosku oraz złożenia nowego wniosku.
3. Do 10 lipca 2023r. – weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.
4. Do 17 lipca 2023r.- weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta/burmistrza okoliczności wskazanych w oświadczeniach.
5. 19 lipca 2023r. do godz. 12 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
6. Od 15 maja do 21 lipca 2023r. – wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie /medycyna pracy/ kandydatowi w przypadku złożenia przez niego wniosku rekrutacyjnego do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe /szkoła pierwszego wyboru/.
7. Od 19 lipca do 26 lipca 2023 r.- potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie:
– oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej – oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały wcześniej złożone – zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami /dotyczy zawodu mechanik pojazdów samochodowych/
8. 27 lipca 2023r. do godz.12 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
Terminy rekrutacji w postępowaniu uzupełniającym:
1. Od 28 lipca do 4 sierpnia 2023 r. – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły.
2. Do 4 sierpnia 2023 r.- weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.
3. Do 11 sierpnia 2023r.- weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta/burmistrza okoliczności wskazanych w oświadczeniach.
4. 14 sierpnia 2023r. do godz. 12 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
5. Od 4 sierpnia do 17 sierpnia 2023r. – wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie /medycyna pracy/ kandydatowi w przypadku złożenia przez niego wniosku rekrutacyjnego do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.
6. Od 14 sierpnia do 21 sierpnia 2023 r.- potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole.
7. 22 sierpnia 2023r. do godz.12 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

§ 5

Procedura odwoławcza i postanowienia końcowe

1. W terminie 3 dni od dnia ogłoszenia listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
2. Uzasadnienie sporządza się w terminie do 3 dni od daty złożenia wniosku.
3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
4. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Od rozstrzygnięcia dyrektora można się odwołać do sądu administracyjnego.
5. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy zawarte w dokumentach stanowiących podstawę prawną opracowania regulaminu.