Technikum Budowlane

Technikum Budowlane

Brązowa tarcza w Rankingu Techników Budowlanych "Perspektyw" 2020!

 

TECHNIK BUDOWNICTWA w specjalności betoniarz-zbrojarz

Nr zawodu: 311204
Cykl kształcenia: 5 lata
Kwalifikacje w zawodzie:

K1- Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich - BUD.01
K2- Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów - BUD.14. 

Przygotujemy Cię do:

• Wykonywania robót ogólnobudowlanych
• Wykonywania robót budowlanych ze szczególnym  uwzględnieniem robót zbrojarskich i  betoniarskich.
• Doboru składników i wykonywania mieszanek betonowych i zapraw budowlanych,
• Przygotowywania zbrojenia elementów budowlanych - siatek i szkieletów zbrojenia
• Wykonywania i układanie zbrojenia w deskowaniu lub formie,
• Układania i zagęszczania mieszanki betonowej w deskowaniu lub formie oraz pielęgnacji świeżego betonu,
• Wykonywania elementów betonowych i żelbetowych w różnych obiektach budowlanych
• Wykonywania montażu i demontażu formy oraz deskowania podczas wykonywania elementów betonowych i żelbetowych.
• Wykonywania prac związanych z naprawą, remontem i rozbiórką elementów betonowych i żelbetowych.
• Organizowania, użytkowania i likwidacji stanowiska pracy robót betoniarskich i zbrojarskich oraz czynności pomocniczych z uwzględnieniem przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska.
• Posługiwania się narzędziami, urządzeniami i sprzętem budowlanym nie wymagającym dodatkowych uprawnień.
• Czytania budowlanej dokumentacji technicznej i sporządzania szkiców roboczych.
• Wykorzystywania norm i instrukcji.
• Wykonywania robót betoniarskich i zbrojarskich zgodnie z wiedzą budowlaną, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.
• Sporządzania zapotrzebowania i rozliczania materiałów dotyczące stanowiska pracy.
• Oceny jakości materiałów budowlanych i prawidłowości wykonywanych robót.
• Opracowania i prowadzenia dokumentacji budowy oraz jej analizowania
• Organizacji i kontroli  robót związanych z zagospodarowaniem terenu  budowy i wykonaniem robót ziemnych
• Organizacji i kontroli robót budowlanych stanu surowego oraz wykończenia
• Sporządzania obmiarów i przedmiarów robót,
• Sporządzania kosztorysów oraz dokumentacji przetargowej
• Sprawowania nadzoru budowlanego
• Kierowania zespołami ludzi (przy wznoszeniu budowli),
• Komunikowania się i współpracy z zespołem na budowie.
• Wykorzystywania znajomości procesów zachodzących w gospodarce rynkowej przy poszukiwaniu miejsca pracy (jako pracownik najemny i jako samodzielny przedsiębiorca).

Po ukończeni szkoły i zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie /K1 i K2/ otrzymasz dyplom Technika budownictwa.
Po zdaniu matury możesz kontynuować naukę na wyższych uczelniach i studiach zawodowych, a także uzyskać kwalifikacje w innych specjalnościach budowlanych (np. w zawodzie murarz-tynkarz).
Kontynuując naukę można uzyskać uprawnienia budowlane w wybranej specjalności.
Kariera zawodowa:

Jest to zawód, na który zapotrzebowanie ciągle rośnie, zarówno w kraju jak i za granicą. Technik budownictwa może wykonywać i nadzorować zadania zawodowe związane z: projektowaniem i budową domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, obiektów przemysłowych, użyteczności publicznej, budowli inżynierskich, głownie pod kątem robót ziemnych oraz robót stanu surowego (wykonanie konstrukcji obiektu budowlanego) ze szczególnym uwzględnieniem robót betoniarskich i zbrojarskich. Może również zajmować się:  kosztorysowaniem robót budowlanych, przygotowaniem dokumentacji przetargowej, wykonywaniem inwentaryzacji budowlanych, utrzymaniem obiektów budowlanych, ich rozbiórki,  wytwarzaniem materiałów i elementów budowlanych.

Przygotowanie zawodowe technika budownictwa pozwala na podjęcie pracy w:
▪ przedsiębiorstwach budowlanych,
▪ rzemieślniczych warsztatach remontowo – budowlanych
▪ wytwórniach prefabrykatów
▪ wytwórniach mieszanek betonowych
▪ zakładach produkcji zbrojenia
▪ laboratoriach materiałów i konstrukcji budowlanych,
▪ państwowym nadzorze budowlanym,
▪ administracjach budynków,
▪ w biurach projektów jako asystent projektanta,
▪ charakterze kosztorysanta usług budowlanych
▪ prowadzeniu własnej firmy renimtowo-budowlanej

Podejmując naukę w technikum budowlanym możesz uczestniczyć w:
•  wycieczkach zawodowych programowych :
- do biura projektowo-konstrukcyjnego ( współpraca z „Archon”),
- do biura geodezyjnego,
- biura konstrukcji budowlanych
- na budowy związane z obserwacją  procesu budowlanego ( budowa budynku mieszkalnego i użyteczności publicznej),
- na wycieczki architektoniczne (zabytki i historia miast)
- składowiska odpadów związanego z wykorzystaniem gazów składowiskowych ( MPO w Baryczy i MPW i K w Krakowie),
- Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, Ujęcia wód,
- zwiedzaniu budowli wodnych na rzece Bylince i Rabie
- wyjazdach na targi budowlane ( wiosenne i jesienne targi Budownictwa w Krakowie, Bielsku Białej i Katowicach – do wyboru przez klasą)
•    wycieczkach zawodowych do zakładów produkcyjnych
- w Krakowie „Telefonika Kable”
- w Myślenicach „Plast-Dach”,
- w Nowym Sączu „Fakro” i „Carbon”
- w Oświecimiu „Austrotherm”,
- w Jaworznie „Ulma” i inne
•    wycieczkach turystyczno - krajoznawczych związanych z historią architektury, sztuki i detalami
budowlanymi  np. zwiedzanie budowli świata w miniaturze w Inwałdzie;
•    kołach zainteresowań związanych z przygotowaniem do konkursów:  
-  Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych
(co roku finaliści i laureaci na szczeblu ogólnopolskim),
-  Olimpiadzie Wiedzy Technicznej;
•    kursach zawodowych prowadzonych przez zaproszone, współpracujące firmy branżowe i Warsztaty
Szkolne;
•    Inne wg zainteresowań uczniów.

Zajęcia odbywają się w pracowniach :
w szkole:
•    ogólnobudowlaną i materiałów budowlanych ( sala 18)
•    konstrukcji budowlanych ( sala 27)
•    projektowania architektonicznego ( sala 26)
•    metod komputerowych i kosztorysowania ( sala 39)( program „Autocad” oraz program do sporządzania kosztorysów „Zuzia”)
•    sala organizacji robót budowlanych ( sala 25)
w  Warsztatach Szkolnych:
•    pracownię robót zbrojarskich
•    pracownię robót betoniarskich
•    pracownię robót ogólnobudowlanych, wykończeniowych i remontowych

Zajęcia prowadzone są przez inżynierów budowlanych posiadającymi także uprawnienia budowlane oraz mistrzów w zawodach budowlanych.
Stypendium

Nauczyciele przedmiotów  budowlanych zachęcają uczniów do udziału w indywidualnym programie nauczania dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach Funduszu Stypendialnego Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie.
Do udziału w projekcie zgłaszają się uczniowie z osiągnięciami edukacyjnymi dla których opracowano indywidualny program nauczania- zagadnień budowlanych. (osiągnięcia z 3 ostatnich lat nauki lub uzyskane w naszej  szkole poprzez udział w olimpiadach przedmiotowych).Za wyniki w nauce nasi uczniowie Technikum Budowlanego mogą uzyskać stypendium Ministra Oświaty/ etap ogólnopolski/ lub zostać wyróżniony przez Starostę Powiatu Myślenickiego otrzymując Statuetkę i nagrody rzeczowe./ corocznie/

Wymagania psychofizyczne  dla zawodu:
• dobry stan zdrowia,
• sprawność fizyczna i koordynacja wzrokowo – ruchowa,
• odporność na długotrwały wpływ niekorzystnych warunków atmosferycznych,
• spostrzegawczość i koncentracja uwagi,
• zdolność skupienia i podzielność uwagi,
• umiejętność przewidywania niebezpiecznych zdarzeń i zagrożeń,.
• odpowiedzialność i zdyscyplinowanie
• umiejętności współpracy w grupie,
• opanowanie i wyobraźnia przestrzenna
Motto końcowe:
„ Budowanie to bardzo piękna i ważna umiejętność,
  zarówno w sensie dosłownym jak i przenośnym.
  Oby jak najwięcej ludzi potrafiło budować,
  i własne życie, i własny dom, i Polskę.”
                                 /dr Anna Radziwiłł/

ZAPRASZAMY DO TECHNIKUM BUDOWLANEGO
TO ZAWSZE PEWNA I DOBRZE PŁATNA PRACA!